www.pmu.se


Projekt Uganda

Bakgrund.

Svensk Pingstmission har sedan många år genomfört olika former av insatser för föräldralösa barn i Uganda. Det har skett genom PMU InterLife-insatser liksom genom insatser som initierats av lokala pingstförsamlingar eller svenska missionärer i Uganda. Pentecostal Ministries of Uganda bildades formellt under 2000 och består av ca 97 församlingar spridda i Uganda. De flesta församlingar inom PMU-Uganda utgörs av församlingar som tidigare varit inregistrerade under UPCIU som var SPMs gamla partner i Uganda.

PMU-Uganda är inregistrerad organisation med demokratiska stadgar. Pingstförsamlingen i Eskilstuna har stött och stöder PMU-Uganda i dess uppbyggnadsfas genom småskaliga insatser. En sådan insats är stöd till 100 föräldralösa barn vilket PMU-InterLife varit med att finansiera under 2002. Behoven är fortsättningsvis stora i Uganda varför insatsen kommer att fortsätta och möjligen i framtiden att utvidgas till flera orter. Intentionen är att utöka hjälpen till 1 000 barn då behovet är så stort. 

Problem/ behov.

Problematiken med föräldralösa barn i Uganda på grund av AIDS är väl känt genom olika reportage och insatser som även PMU InterLife gjort. Även om AIDS-kurvan långsamt planat ut och tenderar att minska på grund av att myndigheter tidigt gick ut och erkände problemet, samt sökte internationell hjälp för att bekämpa spridningen, så har ännu inte det påverkat antalet föräldralösa barn i en större omfattning. Behovet att stödja dem med utbildning mm. kommer att kvarstå under många år framöver.

Insatsen gäller 100 barn i Fort Portal stadsområde i västra Uganda. Fort Portal har ett kompetent arbetsteam ”Orphan Planning Committee” som genom besök i skolorna och hemmen identifierat målgruppen. Man har också kontakt med myndigheter. Det sker genom intervjuer och undersökningar om det finns nära släkt eller inte och om hur familjesituationen ser ut och vilka som ska ha ansvar för barnen. 

Målgrupp

Målgruppen är barn i grundskoleåldern, som förlorat sina föräldrar och som inte har någon chans att få en utbildning. Dessa barn är särskilt utsatta då egentligen ingen känner ett större ansvar för dem och att resurserna i landet är knappa. Insatsen gäller stöd till 100 barn i grundskolan under två år, varefter insatsen utvärderas för en eventuell utökning till flera barn och på flera orter.

Insatser för föräldralösa barn i Uganda sker både genom myndigheters och enskilda organisationers försorg liksom av enskilda personer och familjer i Uganda. Behovet är stort och någon risk för dubblering föreligger inte då man också har kontakt med myndigheter och andra organisationer när barn väljs ut. Genom den goda kontakt som Orphan Planning Committee inom PMU-Uganda har med lärare och rektorer på skolorna där barnen går så kan man lätt följa upp barnens framsteg och utveckling.

Aktiviteter

Bidraget är tänkt att täcka kostnaden för barnets skolgång. I kostnaderna ingår skolavgifter, skoluniform, hjälp till sjukvård och skolmateriel samt kostnader för administration och uppföljning i Uganda.

Uppföljning sker genom Orphan Planning Committee som församlingen utsett som ansvarig grupp för verksamheten. Man följer upp eleverna både hur det går i skolan och hur hemmiljön är. Många av barnen är också med i kyrkans barnaktiviteter och får där en god social kontakt med andra barn samt att man blir en integrerad del av samhället.

Genom rapportering och uppföljning av varje barn är arbetet upplagt på sådant sätt att hjälpen verkligen når fram.

Resurser

Målgruppen bor i familjer antingen hos släktingar eller hos andra familjer som ställer upp för barnen utan ersättning från projektet. Det är ett stort ansvartagande från samarbetspartnern. Det personer som ingår i Orphan Planning Committee gör ideella insatser.

Stödet till barnen som ges via Pentecostal Ministries of Uganda gäller enbart kostnaderna för barnens skolundervisning och därtill hörande kostnader samt administration av projektet.

Budget och finansiering

Kostnaderna för ett grundskolebarn beräknas till 48 kr /månad. I den summan ingår skolavgifter, skoluniform, hjälp till sjukvård och skolmateriel samt omkostnader för administration och uppföljning i Uganda.

Insatsen beräknas för 100 barn på årsbasis. Kostnaden för administration beräknas till ca 5 kr/ barn och månad. En uppföljningsresa ingår i insatsen vilket uppgår till 10kr/barn och månad och den är påförd administrationskostnaden vilket blir 15 kr/barn.

Budgeten har tagits fram av Pentecostal Ministries of Uganda. Jämförelsevis med andra organisationers månadskostnad för barn i grundskolan så är detta en låg kostnad som PMU-Uganda har.

Några andra finansiärer för PMU-Ugandas verksamhet bland föräldralösa barn finns inte.

Bidrag sökes för ett år.

Skoluniform 78 kr x100 = 7 800 SEK
Skolavgifter  196kr x 100 = 19 600 SEK
Skolmateriel  78kr x100 = 7 800 SEK
Sjukvård 39kr x 100 = 3 900 SEK
Administration  180kr x 100 = *18 000 SEK
  Totalkostnad  57 100 SEK
* Ingår uppföljningsresa från Sverige à 12 000 kr
Egeninsats 20%   11 100 SEK
TOTALSUMMA SOM SÖKES FRÅN PMU INTERLIFE  46 000 SEK

Underskrift
Eskilstuna den 16 januari 2003.

För Pingstförsamlingen i Eskilstuna
Leif Agnestrand
missionssekreterare